Praca naukowa

Tytuł pracy:
„Aktywność jednostki w okresie późnej dorosłości a jakość życia”.

Główny problem badawczy:
Czy aktywność jednostki w okresie późnej dorosłości wpływa na jej jakość życia?

Pytania szczegółowe:

Jakie rodzaje aktywności podejmują jednostki w okresie późnej dorosłości? Na jakie formy aktywności istnieje zapotrzebowanie wśród osób w okresie późnej dorosłości? Które z form podejmowanych aktywności mają największy wpływ na jakość życia badanej grupy?

Metody i techniki badań:
Powyższe problemy badawcze zamierzam rozwiązać na drodze naukowego poznania za pomocą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety i badania dokumentów.

Hipoteza:
Planuję dowieść słuszności hipotezy, że aktywność jednostki w okresie późnej dorosłości ma znaczący wpływ na jej jakość życia. Zakładam, że istnieje wiele rodzajów aktywności podejmowanych przez osoby starsze. Przypuszczam również, iż istnieją formy aktywności, które są realizowane w niewystarczającym stopniu, lub takie, które nie są dostępne dla osób w podeszłym wieku, a na które istnieje zapotrzebowanie. Zamierzam udowodnić, iż pewne rodzaje aktywności podejmowane przez jednostki w okresie późnej dorosłości mogą mieć większe znaczenie dla poprawy jakości życia niż inne.

Oczekiwania:
Oczekuję, że moje badania pozwolą określić, na jakie rodzaje aktywności podejmowane przez osoby w okresie późnej dorosłości należy położyć największy nacisk, aby móc wpłynąć na poprawę jakości ich życia, w szczególności samopoczucie, stan zdrowia, umiejętność przystosowania się, niezależność od innych, radzenie sobie z czynnościami dnia codziennego.